ชื่อบทความ : ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสำหรับอาคารอยู่อาศัย

หมายเลข : มอก. 2962−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 29 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถังบําบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ผนังตัวถังทําจากพลาสติกเสริมใยแก้ว หรือพอลิเอทิลีน สำหรับอาคารอยู่อาศัย ประเภทบําบัดน้ำเสียที่มีปริมาณการ ไหลออกแบบไม่เกิน 10 000 L/d ไม่ครอบคลุมเครื่องเติมอากาศ (เฉพาะถังแบบเติมอากาศ) ถังดักไขมัน (เฉพาะ ถังที่ใช้ร่วมกับถังดักไขมัน)

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5344 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสำหรับอาคารอยู่อาศัย