ชื่อบทความ : เอทานอลชั้นคุณภาพวิเคราะห์

หมายเลข : มอก. 640 เล่ม 5−2559

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 28 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะ เอทานอลชั้นคุณภาพวิเคราะห์ (analytical reagent grade, AR) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ที่ทําจากพืชหรือผลิตภัณฑ์จากพืชในกลุ่มที่ให้แป้งและน้ำตาล เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสําปะหลัง อ้อย กากน้ำตาล ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “เอทานอล” ไม่ครอบคลุม เอทานอล ที่มีประกาศกําหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5343 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอทานอลชั้นคุณภาพวิเคราะห์