ชื่อบทความ : ฟิล์มติดกระจก : ประสิทธิภาพพลังงาน

หมายเลข : มอก. 2918-2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 27 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กําหนดคุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธภาพพลังงานของฟิล์มติดกระจก

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5342 (พ.ศ.2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มติดกระจก : ประสิทธิภาพพลังงาน