ชื่อบทความ : สารสกัดฟ้าทะลายโจรผง

หมายเลข : มอก. 2928−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 26 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมสารสกัดฟ้าทะลายโจรในรููปแบบผง (powdered andrographis extract) ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) ไม่น้อยกว่า 6% โดยมวลของสารสกัด และมีปริมาณสาร 14-ดีออกซี-11,12-ไดดีไฮโดรแอน โดรกราโฟไลด (14-deoxy-11,12 didehydroandrographolide) ไม่มากกว่า 15% ของปริมาณสารไดเทอร์พีนแลคโตนรวม (total diterpene lactones) ตามข้อ 2.3.1 หรือ ข้อ 2.3.2 ซึ่งต่อไป ในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า“สารสกัดฟ้าทะลายโจรผง” เพื่อเป็นวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การนําสารสกัดตามมาตรฐานนี้ไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปนั้น

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5341 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสกัดฟ้าทะลายโจรผง