ชื่อบทความ : สารสกัดโอลีโอเรซินของขมิ้นชัน ที่มีสารเคอร์คูมินอยด์รวมไม่น้อยกว่า 20% โดยมวล

หมายเลข : มอก. 2927−2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 25 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ – ครอบคลุมสารสกัดโอลีโอเรซินของขมิ้นชัน (turmeric oleoresin extract) ที่มีสารเคอร์คูมินอยด์รวม (total curcuminoids) ไม่น้อยกว่า 20% โดยมวล ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “สารสกัดโอลีโอเรซิน ของขมิ้นชัน” เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม – การนําสารสกัดตามมาตรฐานนี้ไปใช้เป็นวัตถุุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปนั้น

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5340 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสกัดโอลีโอเรซินของขมิ้นชัน ที่มีสารเคอร์คูมินอยด์รวมไม่น้อยกว่า 20% โดยมวล