ชื่อบทความ : เครื่องเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้

หมายเลข : มอก. 2924−2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 23 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑัอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมการผลิตจุลินทรีย์โดยเครื่องเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ขนาดเล็ก แบบเคลื่อนย้ายได สําหรับเพาะเลี้ยงแบคทีเรียแกรมบวก (gram positive bacteria) กลุ่มแอโรบิกแบคทีเรีย (aerobic bacteria) ขนาดความจุของถังเพาะเลี้ยงจุุลินทรีย์ไม่เกิน 15 L

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5338 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้