ชื่อบทความ : ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ - ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบ เอกสาร และการบำรุงรักษาเล่ม 1 ระบบเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า - เอกสารการทดสอบการทำงาน และการตรวจพินิจ

หมายเลข : มอก. 2769 เล่ม 1−2560

ชื่อเอกสาร :ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 19 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)   Full-Text

บทนำ : มาตรฐานผลิตภัณฑัอุตสาหกรรมนี้ กําหนดขึ้นโดยรับ IEC 62446-1 Edition 1.0 (2016-01) Photovoltaic (PV) systems – Requirements for testing, documentation and maintenance - Part 1: Grid connected systems – Documentation, commissioning tests and inspection มาใช้โดย วิธีพิมพ์ซ้ำ (reprint) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช IEC ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่าย : กําหนดข้อมูลและเอกสารที่จะส่งมอบให้ลูกค้าภายหลังการติดตั้ง ระบบเซลล์ แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ยังกล่าวถึงการทดสอบการทํางาน เกณฑ์การตรวจพินิจและเอกสารเพื่อให้ มั่นใจว่าระบบที่ติดตั้งมีความปลอดภัย และมีการทำงานที่ ถูกต้อง เอกสารนี้ยัง สามารถนํามาใช้สำหรับการทดสอบซ้ำ ตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ต่อไป มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อ กับระบบไฟฟ้าเท่านั้น ซึ่งไม่ใช้ระบบสะสมพลังงาน (เช่น แบตเตอรี่) หรือ ระบบไฮบริด เป็นแม่แบบสำหรับผู้ออกแบบและผู้ติดตั้ง ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบ เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าเพื่อ้ลูกค้าได้รับเอกสารที่มีความจําเป็นครบถ้วน การกําหนดรายละเอียดขั้นตอนของการทดสอบการทำงาน และเกณฑ์การตรวจพินิจนี้ ยังช่วยในการทวนสอบ / การตรวจสอบระบบเซลล์ . . .

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5334 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบเซลล์แสงอาทิตย์ - ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบ เอกสาร และการบำรุงรักษาเล่ม 1 ระบบเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า - เอกสารการทดสอบการทำงาน และการตรวจพินิจ