ชื่อบทความ : ระบบการทำรหัสหลอดไฟฟ้าระหว่างประเทศ

หมายเลข : มอก. 2896−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 33 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กําหนดระบบการทํารหัสหลอดไฟฟ้าระหว่างประเทศและครอบคลุมหลอด ทุกประเภท ยกเว้นหลอดสำหรับยานพาหนะ ระบุการทำรหัสสำหรับหลอดประเภทหลัก และหลอดอื่น ๆ จะเพิ่มคุณลักษณะของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมนี้ตามความเหมาะสม วัตถุประสงค์ของระบบการทำรหัสหลอดไฟฟ้าระหวางประเทศ ่ คือ – เพื่อปรับปรุงการสื่อความหมายเกี่ยวกับประเภทของหลอดที่ต่างกัน – เพื่อช่วยในการถกปัญหาเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนทดแทนกันได้และ ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ – เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกันระหว่างมาตรฐานระหว่างประเทศ กับเอกสารที่แสดงไว้ของผู้ทำ (ตัวอย่างเช่น การให้รหัสไว้ในเล่มที่เกี่ยวเนื่องของมาตรฐานในอนาคต) – เพื่อใหเปลี่ยนหลอดได้ถูกต้อง – เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายเพิ่มเติมบนดวงโคมไฟฟ้า – เพื่อทดแทนระบบการทํารหัสระดับประเทศและระดับภูมิภาค

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5348 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการทำรหัสหลอดไฟฟ้าระหว่างประเทศ