ชื่อบทความ : ห้องเคลื่อนที่โครงสร้างแข็งแรงเคลือบสารต้านแบคทีเรีย เล่ม 1 ห้องพยาบาล

หมายเลข : มอก. 2920 เล่ม 1−2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 20 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะ ห้องที่ทําจากวัสดุที่มีความแข็งแรง และติดตั้ง บนยานพาหนะเพื่อใช้เคลื่อนที่หรือเดินทางไปปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยส่วนของพื้นผนัง และเพดานของห้องเคลือบด้วยสารที่มีสมบัติ ต้านแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นห้องพยาบาล

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5335 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมห้องเคลื่อนที่โครงสร้างแข็งแรงเคลือบสารต้านแบคทีเรีย เล่ม 1 ห้องพยาบาล