ชื่อบทความ : แผ่นพลาสติกฟองอากาศกันกระแทก

หมายเลข : มอก. 2964−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 31 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Tex

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมแผ่นพลาสติกฟองอากาศกันกระแทก ที่ทําด้วยฟิล์มพลาสติก สําหรับการใช้งานทั่วไปที่ไม่สัมผัสอาหารซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “แผ่นพลาสติกฟองอากาศ ” ไม่ครอบคลุมแผ่นพลาสติก ฟองอากาศกันกระแทกที่ประกบด้วยวัสดุอื่น เช่น โฟม อะลูมิเนียมเปลว หรือกระดาษ

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5346 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นพลาสติกฟองอากาศกันกระแทก