ชื่อบทความ : เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 7 การจำแนกชนิดของการสร้าง รูปแบบการจับยึด และตำแหน่งกล่องต่อสาย (รหัส IM)

หมายเลข : มอก. 866 เล่ม 7−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 42 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุนฉบับนี้เป็นการระบุรหัส IM การจําแนกชนิดของการสร้าง รูปแบบการจับยึด และตําแหน่งกล่องต่อสายของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน วิธีการระบุรหัสจำแนกออกเป็น 2 ระบบดังต่อไปนี้: - code I: การระบุรหัสโดยตัวอักษรและตัวเลข (alpha-numeric) ใช้ สําหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่่มีรองลื่นด้านที่กระบังปิดปลาย (endshield bearing) และมีแกนยื่นของเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้านเดียว - code II: การระบุรหัสโดยตัวเลขทั้งหมด (all-numeric) ใช้กับ เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดครอบคลุมกว้างขึ้น รวมทั้งชนิดครอบคลุม โดยระบบ code I. ประเภทของเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่ไม่ครอบคลุมตาม code II ต้องอธิบาย เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียด ความสัมพันธ์ระหว่าง code I กับ code II ได้กําหนดไว้ใน Annex A

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5357 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 7 การจำแนกชนิดของการสร้าง รูปแบบการจับยึด และตำแหน่งกล่องต่อสาย (รหัส IM)