ชื่อบทความ : เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 5 ระดับชั้นการป้องกันสำหรับการออกแบบโดยรวมสำหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน (รหัส IP)

หมายเลข : มอก. 866 เล่ม 5−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 39 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ใช้สาหรับการจำแนกระดับชั้นการป้องกันของเปลือกหุ้มของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน ซึ่งได้กําหนดนิยามและข้อกำหนดสำหรับเปลือกหุ้มที่ใช้ในการป้องกัน เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามที่ต้องการในทุก ๆ ด้าน จากมุมมองของวัสดุและการประกอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในสภาวะการใช้งาน ตามปกตินั้น เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหล่านั้นยังคงเป็นไปตามมาตรฐานฉบับนี้อยู่

หมายเหตุ >: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5355 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 5 ระดับชั้นการป้องกันสำหรับการออกแบบโดยรวมสำหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน (รหัส IP) - การจำแนกประเภท