ชื่อบทความ : เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 4(1) วิธีการหาปริมาณค่าต่างๆ ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสจากการทดสอบ

หมายเลข : มอก. 866 เลม่ 4(1)−2562

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 39 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ใช้กับเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสสามเฟส ที่มีขนาดพิกัด 1 kVA ขึ้นไป วิธีการส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่ใช้ขดลวด กระตุ้นแบบวงแหวนลื่น (slip-rings) และแปรงถ่านสําหรับจ่ายไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสที่ใช้การกระตุ้นโดยไม่มีแปรงถ่าน จะต้องใช้ ความพยายามเป็นพิเศษในการทดสอบ สําหรับเครื่องจักรกลที่กระตุ้นด้วยแม่เหล็กถาวรมีข้อจํากัดในการทดสอบที่ระบุไว้และต้องมีข้อควรระวัง เป็นพิเศษสาหรับการถอดแม่เหล็กแบบไม่สามารถกลับขั้วได้ ไม่รวมถึงเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่มีสนามแม่เหล็กตามแนวแกน และ เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดพิเศษ เช่นเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิด เหนี่ยวนํา เครื่องจักรกลที่มีฟลักซ์ตามขวาง และเครื่องจักรกลความต้านทานแม่เหล็ก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ถูกตีความว่า เครื่องจักรกลไฟฟ้าแต่ละเครื่อง จะต้องมีการทดสอบทั้งหมดตามมาตรฐานนี้ การทดสอบเฉพาะที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้า รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 60034-4: 2008 ข้อ 1.

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5354 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 4(1) วิธีการหาปริมาณค่าต่างๆ ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสจากการทดสอบ