ชื่อบทความ : เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 2(3) วิธีทดสอบเฉพาะสำหรับการหาค่าความสูญเสียสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเหนี่ยวนำที่ขับโดยตัวแปลงผัน

หมายเลข : มอก. 866 เลม่ 2(3)−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 38 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เป็นการกําหนดวิธีทดสอบหาค่าความสูญเสียและประสทธิภาพของมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเหนี่ยวนําที่ขับโดยตัวแปลงผันที่ อยู่ในขอบข่าย มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 1 (มอก. 866 เล่ม 1) ซึ่งเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ชนิดปรับความถี่ (variable frequency power drive system:PDS) ตามที่ ได้นิยามไว้ใน IEC 61800-2, IEC 61800-4 หรือ IEC/TS 61800-8 ใช้หาค่าความสูญเสียเพิ่มเติมที่เกิดจากฮาร์มอนิก สําหรับการเปรียบเทียบ มอเตอร์ที่มีการออกแบบที่แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ไม่เหมาะที่จะใช้ในการหาค่าประสิทธิภาพของ PDS ที่ใช้งานในการขับเคลื่อนก่อนที่มีจุดทำงานของแรงบิดกับ ความเร็วในช่วงที่กว้าง รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC/TS 60034-2-3: 2013 ข้อ 1

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5353 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 2(3) วิธีทดสอบเฉพาะสำหรับการหาค่าความสูญเสียสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเหนี่ยวนำที่ขับโดยตัวแปลงผัน