ชื่อบทความ : เทอร์โมฟอร์มิงรับเบอร์

หมายเลข : มอก. 2959−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 37 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑุอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะ เทอร์โมฟอร์มิงรับเบอร์ที่มีส่วนประกอบเป็นยางธรรมชาติ

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5352 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทอร์โมฟอร์มิงรับเบอร์