ชื่อบทความ : ยางลดแรงกระแทกบริเวณส้นเท้า

หมายเลข : มอก. 2957−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 35 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะ ยางลดแรงกระแทกที่ทำจากยางธรรมชาติ (natural rubber) ช่วยลดแรงกระแทกหรือกระจายแรงกดบริเวณส้นเท้าที่เกิดจากการ ยืนหรือเดิน

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5350 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางลดแรงกระแทกบริเวณส้นเท้า