ชื่อบทความ : พื้นยางสนามเด็กเล่น

หมายเลข : มอก. 2949−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 34 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะคุณลักษณะพื้นยางสนามเด็กเล่น ไม่รวมถึงการออกแบบ และการติดตั้งพื้นสนามเด็กเล่น

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5349 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นยางสนามเด็กเล่น