ชื่อบทความ : ตัวเก็บประจุสำหรับใช้ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์และหลอดปล่อยประจุอื่น - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ

หมายเลข : มอก. 191 เล่ม 2−2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 18 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กล่าวถึงคุณลักษณะที่ต้องการสำหรับ ตัวเก็บประจุกระแสสลับชนิดคืนตัวได้และ ชนิดไม่คืนตัวที่มีพิกัดต่อเนื่องไม่เกิน 2.5 kVAr และค่าความจุไม่น้อยกว่า 0.1 μF ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 1 000 V ซึ่งมีเจตนาให้ใช้งานในวงจรหลอดปล่อยประจุ 1 ที่ทํางานที่ความถี่ 50 Hz หรือ 60 Hz และที่ความสูงถึง 3 000 m ครอบคลุมตัวเก็บประจุที่มีเจตนาให้ต่อแบบขนานหรือแบบอนุกรมกับ วงจรหลอด หรือทั้งสองแบบรวมกัน ครอบคลุมตัวเก็บประจุอัดน้ำมัน (impregnated) หรือไม่อัด ที่มีไดอิเล็กทริก เป็นกระดาษ ฟิล์มพลาสติก หรือทั้งสองอยางประกอบกัน ทั้งที่เคลือบโลหะ (metallized) เป็นอิเล็กโทรดหรือใช้โลหะเปลวเป็นอิเล็กโทรด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมตัวเก็บประจุที่ใช้ระงับการรบกวนวิทยุ ซึ่งคุณลักษณะที่ต้องการดังกล่าวนี้พบใน IEC 384-14

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5333 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตัวเก็บประจุสำหรับใช้ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์และหลอดปล่อยประจุอื่น - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ