ชื่อบทความ : เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 2(2) วิธีเฉพาะสำหรับการหาค่าความสูญเสียที่แยกต่างหากของเครื่องจักรกลขนาดใหญ่จากการทดสอบ - ส่วนเพิ่มเติม มอก. 866 เล่ม 2(1)

หมายเลข : มอก. 866 เลม่ 2(2)−2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 17 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีวัตถุุประสงค์เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุนขนาดใหญ่และกําหนด วิธีการในการหาค่าความสูญเสียที่แยกต่างหากและนิยามประสิทธิภาพเพิ่มเติม จาก มอก. 866 เล่ม 2(1) วิธีการเหล่านี้ใช้เมื่อการทดสอบแบบโหลดเต็มไม่สามารถกระทำได้ในทางปฏิบัติและผลทดสอบมีค่าความคลาดเคลื่อนสูงกว่า หมายเหตุ การทดสอบเดิมอ้างอิงวิธีคาลอริเมตริกสําหรับในภาวะโหลดเต็มสามารถใช้ได้ วิธีเฉพาะที่อธิบายไว้ในมาตรฐานฉบับนี้ ได้แก่ – วิธีการสอบเทียบเครื่อง (calibrated-machine method) - วิธีการชะลอ (retardation method) – วิธีการคาลอริเมตริก (calorimetric method) รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 60034-2-2: 2010 ข้อ 1.

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5332 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 2(2) วิธีเฉพาะสำหรับการหาค่าความสูญเสียที่แยกต่างหากของเครื่องจักรกลขนาดใหญ่จากการทดสอบ - ส่วนเพิ่มเติม มอก. 866 เล่ม 2(1)