ชื่อบทความ : เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 2(1) วิธีมาตรฐานสำหรับการหาค่าความสูญเสียและประสิทธิภาพจากการทดสอบ (ไม่รวมถึงเครื่องจักรกลไฟฟ้าสำหรับลากจูงยานพาหนะ)

หมายเลข : มอก. 866 เล่ม 2(1)−2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 16 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดวิธีการในการหาค่าประสิทธิภาพโดยการทดสอบ และกําหนดวิธีการในการหาค่าความสูญเสีย สำหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน สามารถใช้ได้กับเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง และเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับชนิดซิงโครนัสและเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเหนี่ยวนําทุกขนาด ตามขอบข่ายของ มอก. 866 เล่ม 1 หมายเหตุ วิธีการนี้อาจจะประยุกต์ใช้กับเครื่องกลประเภทอื่น เช่น มอเตอร์ชนิดตัวแปลงผันแบบหมุนมอเตอร์กระแสสลับชนิดคอมมิวเตเตอร์และมอเตอร์เหนี่ยวนําชนิดเฟสเดียว รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 60034-2-1: 2014 ข้อ 1

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5331 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 2(1) วิธีมาตรฐานสำหรับการหาค่าความสูญเสียและประสิทธิภาพจากการทดสอบ (ไม่รวมถึงเครื่องจักรกลไฟฟ้าสำหรับลากจูงยานพาหนะ)