ชื่อบทความ : การทดสอบโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยสารแทรกซึม เล่ม 2 การทดสอบวัสดุแทรกซึม

หมายเลข : มอก. 1324 เล่ม 2−2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 8 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ระบุข้อกําหนดด้านเทคนิคและขั้นตอนการทดสอบสมบัติวัสดุแทรกซึมสําหรับ การทดสอบเฉพาะแบบและการทดสอบกลุ่ม โดยครอบคลุมช่วงอุณหภูมิ ระหว่าง 10 °C ถึง 50 °C ถ้านอกเหนือจากช่วงอุณหภูมินี้ อาจต้องทดสอบเพิ่มเติมตาม มอก. 1324 เล่ม 5 และ มอก. 1324 เล่ม 6 การทดสอบและวิธการควบคุมหน้า งาน ให้รายละเอียดไว้ใน มอก. 1324 เล่ม 1

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5323 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยสารแทรกซึม เล่ม 2 การทดสอบวัสดุแทรกซึม