ชื่อบทความ : เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 1 พิกัดและสมรรถนะ

หมายเลข : มอก. 866 เลม่ 1−2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 15 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ใช้กับเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุนทุกชนิด ยกเว้นเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่ ครอบคลุมโดยมาตรฐาน IEC ฉบับอื่น ตัวอย่างเช่นเครื่องจักรกลไฟฟ้า สําหรับยานพาหนะตามมาตรฐาน IEC 60349 เครื่องจักรกลไฟฟ้าตามขอบข่ายของมาตรฐานฉบับนี้อาจจะใช้มาตรฐาน ฉบับอื่น เช่น IEC 60079 และ IEC 60092 เป็นข้อกําหนดในการทดแทน แก้ไข หรือ เพิ่มเติม หมายเหตุ ถ้าข้อกําหนดเฉพาะบางข้อของมาตรฐานฉบับนี้ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อใช้งาน พิเศษ ตัวอย่างเช่นเครื่องจักรกลสําหรับอาจมีกัมมันตภาพรังสีหรือ เครื่องจักรกลสําหรับห้วงอากาศ-อวกาศ ให้ใช้ข้ออื่นๆ ทั้งหมดตราบเท่าที่ จะเป็นไปได้

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5330 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์เหนี่ยวนำและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 1 พิกัดและสมรรถนะ