ชื่อบทความ : การทดสอบโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม เล่ม 6 การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึมที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส

หมายเลข : มอก. 1324 เล่ม 6−2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 12 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ระบุคุณลักษณะที่ต้องการสําหรับการทดสอบที่ใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ (ต่ำกว่า 10 °C) และวิธีการสําหรับการรับรองคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทดสอบที่เหมาะสม โดยใช้กับวัสดุที่ได้รับการรับรองคุณสมบัตสำหรับช่วงอุณหภูมิที่เกี่ยวข้องตามคําแนะนําของผู้ทําเท่านั้น

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5327 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม เล่ม 6 การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึมที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส