ชื่อบทความ : อุปกรณ์ไฟฟ้า - เครื่องตัดวงจรสำหรับป้องกันกระแสเกินสำหรับการติดตั้งใช้งานในที่อยู่อาศัยและลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 เครื่องตัดวงจรสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ

หมายเลข : มอก. 60898 เล่ม 1−2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 13 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ใช้สำหรับเครื่องตัดวงจรกระแสสลับชนิดดับอาร์คในอากาศ (a.c. airbreak circuit breaker) สําหรับการทํางานที่ 50 Hz, 60 Hz หรือ 50/60 Hz ที่มี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกนิ 440 V (ระหว่างเฟส) กระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 125 A และวิสัยสามารถการลัดวงจรที่กําหนดไม่เกิน 25 000 A มีข้อกำหนดที่สอดคล้อง เป็นไปตามข้อกําหนดที่มีอยู่ใน IEC 60947-2 เท่าที่ จะเป็นไปได้ เครื่องตัดวงจรเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายสาหรับปัองกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินใน งานติดตั้งเดินสายที่ใช้ในอาคารและลักษณะที่คล้ายกัน ซึ่งเครื่องตัดวงจรเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำ หรับใช้งานโดยบุคคลทั่วไปและ ไม่มีการบํารุงรักษา มีจุดมุ่งหมายสําหรบใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะระดับ 2 (Pollution degree 2) เหมาะสําหรับการแยก (Isolation) เครื่องตัดวงจรตามมาตรฐานนี้ (ยกเว้นเครื่องตัดวงจรที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด 120 V หรือ 120/240 V (ดูตารางท 1)) ที่เหมาะสําหรับใช้กับ ระบบต่อลงดินแบบไอที (IT Systems) ( ดู IEC 60364-1) มาตรฐานฉบับนี้ยังใช้ได้กับเครื่องตัดวงจรที่มีค่ากระแสไฟฟ้าที่กำหนดมากกว่า หนึ่งค่า โดยมีข้อแม้ว่าการเปลี่ยนค่ากําหนดจากค่าหนึ่งไปอีกค่าหนึ่ง (ต้องไม่เป็นค่าต่อเนื่อง) ไม่สามารถท้ำในสภาพการใช้งาน ปกติและการเปลี่ยนค่าที่กำหนดเหล่านี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ใช้ เครื่องมือ มาตรฐานนี้ไม่ใช้สำหรับ เครื่องตัดวงจรที่ใช้สำหรับป้องกันมอเตอร์ . . .

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5328 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า - เครื่องตัดวงจรสำหรับป้องกันกระแสเกินสำหรับการติดตั้งใช้งานในที่อยู่อาศัยและลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 เครื่องตัดวงจรสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ