ชื่อบทความ : กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ไฮบริด

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 259 ง (18 ต.ค.62) หน้า 4 (ท้ายประกาศ 5 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ไฮบริด เพื่อให้เหมาะสมกับการควบคุมมลพิษและมีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ในประกาศนี้ “รถยนต์ไฮบริด (Hybrid vehicle)” หมายถึง รถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานจากเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในและแหล่งพลังงานอื่น เช่น รถยนต์ไฮบริด ที่ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในและมอเตอร์ไฟฟ้า (Hybrid electric vehicle) เป็นต้น “เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน (Internal combustion engine)” หมายถึง เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด (Compression ignition engine) หรือเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ (Positive ignition engine) “ทาง” หมายถึง ทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ไฮบริด