ชื่อบทความ : กําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 264 ง (24 ต.ค.62) หน้า 4-6 (ท้ายประกาศ 5 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภท เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันให้สามารถใช้ผลิตเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วได้ทุกประเภท เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 10 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศ เป็นการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ ไบโอดีเซล ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 . . .

หมายเหตุประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2562