ชื่อบทความ : ระเบียบกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 152 ง (13 มิ.ย.62) หน้า 22 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กรมควบคุมมลพิษได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบจากกระทรวงอุตสาหกรรม “ห้องปฏิบัติการ” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม . . .

หมายเหตุระเบียบกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2562