ชื่อบทความชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 139 ง (30 พ.ค.62) หน้า 19-20  Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ให้ยกเลิกความในช่องลำดับที่ 7 ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ลำดับที่ 7 : Aminocaproic acid (CAS No. 60-32-2) and its salts ยกเว้น สำหรับการใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยาสีฟันเพื่อการส่งออกเท่านั้น และห้ามมิให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเพื่อการส่งออก ที่มีสาร Aminocaproic acid and its salts ขายเครื่องสำอางดังกล่าวในราชอาณาจักร . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562