ชื่อบทความกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 152 ง (13 มิ.ย.62) หน้า 22 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ให้เพิ่มเติมความตามตารางท้ายประกาศนี้ ในตารางหมายเลข 2 รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 10 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 ได้ และตารางหมายเลข 3 รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ำ มันดีเซลหมุนเร็วบี 10 ได้ แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 . . .

หมายเหตุประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562