ชื่อบทความห้องปฏิบัติการที่ทำการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตรายหรือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายเพื่อการขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2562

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 152 ง (13 มิ.ย.62) หน้า 21   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานรัฐที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อ 2 ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานเอกชนผู้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรอง ความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC: 17025 ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ วัตถุอันตรายหรือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนกับกรมประมง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชจจานุุเบกษาเป็นต้นไป . . .

หมายเหตุประกาศกรมประมง เรื่อง ห้องปฏิบัติการที่ทำการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตรายหรือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายเพื่อการขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2562