ชื่อบทความ : ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 152 ง (13 มิ.ย.62) หน้า 7-9 (ท้ายประกาศ 3 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย“เนื้อสัตว์” หมายความว่า เนื้อสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ “การรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์” หมายความว่า การรับรองว่าเนื้อสัตว์ผ่านการตรวจโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ มีความเหมาะสมที่จะนำเนื้อสัตว์ไปจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อการบริโภคของมนุษย์ (2) นำไปผลิตหรือใช้เป็นอาหารสัตว์ (3) วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริโภคโดยให้ระบุวัตถุประสงค์ ของการจำหน่ายให้ชัดเจน . . .

หมายเหตุระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562