ชื่อบทความกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งออกสุกร ไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. 2562

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 99 ง (22 เม.ย.62) หน้า 3-4   Full-Text

ขอบข่ายข้อ ๑ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “คอกกลาง” หมายความว่า คอกที่อยู่นอกฟาร์มสุกร หรือสถานที่เลี้ยงสุกรต่างหากใช้สำหรับให้ยานพาหนะต้นทางในการบรรทุกสุกรที่จะเคลื่อนย้ายโดยต้องไม่เข้าไปในฟาร์มสุกรโดยตรง “ยานพาหนะต้นทาง” หมายความว่า ยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสุกรจากคอกกลางหรือสถานกักสัตว์ในประเทศ “ยานพาหนะขนถ่ายข้ามแดน” หมายความว่า ยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสุกรจากยานพาหนะต้นทางแล้วเคลื่อนย้ายข้ามชายแดนเพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทาง . . .

หมายเหตุประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งออกสุกร ไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. 2562