ชื่อบทความผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลเลนส์สัมผัส

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 106 ง (29 เม.ย.62) หน้า 2-7   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ในประกาศนี้ “ผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลเลนส์สัมผัส” (contact lens care products) หมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่มุ่งหมายเฉพาะสำหรับทำความสะอาด ชะล้าง ฆ่าเชื้อ หรือให้ความชุ่มชื้นเลนส์สัมผัส หรือบรรเทาอาการไม่สบายตาจากการใส่เลนส์สัมผัส . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลเลนส์สัมผัส พ.ศ. 2562