ชื่อบทความ : กำหนดให้ยาต้านจุลชีพตามรายการที่กำหนดต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 249 ง (8 ต.ค. 61) หน้า 15-16 (ท้ายประกาศ 1 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ให้ยาต้านจุลชีพตามรายการท้ายประกาศ โดยไม่รวมถึงยาใช้ภายนอกและยาใช้เฉพาะที่เป็นยาที่ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามประกาศนี้ ข้อ 3 ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันซึ่งยาตามข้อ 2 ที่เป็นยาสำเร็จรูป (1) จัดทำบัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาตามแบบ ผ.ย. 4 ทุก 4เดือน (2) จัดทำรายงานการขายส่งยาดังกล่าวตามแบบ ข.ย. 13 ทุก 4 เดือน ข้อ 4 ให้ผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาตามข้อ 2 ที่เป็นยาสำเร็จรูป (1) จัดทำบัญชีรายชื่อยาที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรตามแบบ น.ย. 4 ทุก 4 เดือน (2) จัดทำรายงานการขายส่งยาดังกล่าวตามแบบ ข.ย. 13 ทุก 4 เดือน . . .

หมายเหตุ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดให้ยาต้านจุลชีพตามรายการที่กำหนดต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา