ชื่อบทความ : ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง (แก้ไขครั้งที่ 1)

หมายเลข : มอก. 2719 - 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 95 ง (26 เม.ย.61) หน้า 4 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : 1. ให้แก้หมายเลขมาตรฐานเลขที่ “มอก. 2719 - 2558” เป็น “มอก. 2719 - 2560” 2. ให้ยกเลิกความในหัวข้อ “เครื่องหมายและฉลาก” และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ที่ยางล้อทุกเส้นต้องแสดงเครื่องหมายและฉลากตาม UN Regulation No.54 ข้อ 3. ให้สามารถอ่านออกได้ง่าย ชัดเจนและถาวร เช่น ใช้แม่พิมพ์หรือแผ่นเพลท (plate) เป็นต้น ยกเว้น ข้อ 3.2 และข้อ 3.4” . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5034 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง (แก้ไขครั้งที่ 1)