ชื่อบทความ : หลักเกณฑ์การออกใบสำคัญรับรองมาตรฐานเสื้อชูชีพสำหรับเรือเดินภายในประเทศ พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 288 ง (23 พ.ย.60) หน้า 44-49 (ท้ายประกาศ 7 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

หมายเหตุ : ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบสำคัญรับรองมาตรฐานเสื้อชูชีพสำหรับเรือเดินภายในประเทศ พ.ศ. 2560