ชื่อบทความกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทำบัญชีและควบคุมการทำบัญชีเกี่ยวกับการผลิต การขาย การนำเข้า และการส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 315 ง (20 ธ.ค.60) หน้า 11-13 (ท้ายประกาศ 6 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ให้ผู้รับอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 จัดให้มีการทำบัญชีเกี่ยวกับการผลิตและการขายวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิต ดังนี้ (1) บัญชีผลิตและบัญชีรับ - จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 แยกตามชื่อวัตถุออกฤทธิ์ หรือวัตถุตำรับ (ก) กรณีใช้วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 เป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยแสดงชื่อวัตถุออกฤทธิ์ ชื่อผู้ผลิตและแหล่งผลิต เลขที่หรือรุ่นที่หรือครั้งที่ผลิต แหล่งที่มาของวัตถุออกฤทธิ์วัตถุประสงค์ของการจ่าย ตลอดจนวันเดือนปีและปริมาณของวัตถุออกฤทธิ์ที่รับมาและจ่ายไป ทุกครั้งที่มีการรับมาและจ่ายไป และลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบัญชี . . .

หมายเหตุประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทำบัญชีและควบคุมการทำบัญชีเกี่ยวกับการผลิต การขาย การนำเข้า และการส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4