ชื่อบทความการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 311 ง (15 ธ.ค.60) หน้า 6-10 (ท้ายประกาศ 1 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการ เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560” ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 (5.3) แห่งระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “5.3 กลุ่มที่สาม (XXXXX) ประกอบด้วย ตัวเลขห้าหลัก แสดงถึง 5.3.1 เลขสถานที่ผลิตอาหารหรือเลขสถานที่นำ เข้าอาหารที่ได้รับอนุญาต และปีพุทธศักราชที่อนุญาต โดยตัวเลขสามหลักแรกของกลุ่มที่สาม คือ เลขสถานที่ผลิตอาหารหรือเลขสถานที่นำเข้าอาหารแล้วแต่กรณี และตัวเลขสองหลักสุดท้ายของกลุ่มที่สาม คือ ตัวเลขสองหลักสุดท้ายของปีพุทธศักราชที่ได้รับอนุญาต เช่น 00241 แทน เลขสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่นำเข้าอาหารซึ่งได้รับอนุญาตลำดับที่สอง ในปีพุทธศักราช 2541 หรือ 5.3.2 เลขสถานที่ผลิตอาหารที่เปลี่ยนสภาพจากที่ไม่เข้าข่ายโรงงานเป็นสถานที่ผลิต อาหารที่เข้าข่ายโรงงาน ที่ได้รับอนุญาตผลิตอาหารตามมาตรา 14 จากผู้อนุญาตเรียบร้อยแล้วอาจนำเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานเดิมที่ได้รับอนุญาตมาใช้ก็ได้ ทั้งนี้เมื่อได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารแล้ว ให้เลขสารบบอาหารสำหรับอาหารที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วสามารถผลิตได้ต่อไป ยกเว้นกรณีอาหารควบคุมเฉพาะต้องยื่นคำขอตามแบบ อ.17 ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ก่อน และให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้รับอนุญาตเลข สถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานยื่นขอตั้งโรงงานผลิตอาหารต่อผู้อนุญาต . . .

หมายเหตุระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560