ชื่อบทความหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการดำเนินการกับวัตถุออกฤทธิ์ กรณีอันเชื่อได้ว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 262 ง (27 ต.ค.60) หน้า 16-17 (ท้ายประกาศ 4 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้รับอนุญาตผลิต ผู้รับอนุญาตขาย ผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือผู้รับอนุญาตส่งออก งดการผลิต ขาย นำเข้า หรือส่งออก และดำเนินการเรียกเก็บคืนวัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้วัตถุออกฤทธิ์ ตามแบบเอกสารเรียกเก็บวัตถุออกฤทธิ์คืน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาตามแบบรายงานการเรียกเก็บวัตถุออกฤทธิ์คืนที่กำหนดท้ายประกาศนี้ ข้อ 2 การเรียกเก็บวัตถุออกฤทธิ์คืน ให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในประกาศนี้และตามความรุนแรงของปัญหาคุณภาพวัตถุออกฤทธิ์ท้ายประกาศ ดังนี้ (1) กรณีเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่เกิดประสิทธิผลต่อผู้ใช้ตามความรุนแรงของปัญหาคุณภาพระดับ 1 และระดับ 2 ให้เรียกเก็บภายในระยะเวลา 7 วัน และ 15 วัน ตามลำดับนับแต่วันได้รับคำสั่ง (2) กรณีเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่เกิดอันตรายชัดเจนหรือเกิดอันตรายระดับต่ำต่อผู้ใช้ตามความรุนแรงของปัญหาคุณภาพระดับ 3 ให้เรียกเก็บภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันได้รับคำสั่ง . . .

หมายเหตุประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการดำเนินการกับวัตถุออกฤทธิ์ กรณีอันเชื่อได้ว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ พ.ศ. 2560