ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ โดยสารขนาดใหญ่

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 209 ง (22 ส.ค.60) หน้า 10-24 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ หมายถึง ผู้ปรับ ประกอบ ติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศรถยนต์โดยสารที่ใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องต้นกำลัง เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถทำความเย็นขนาดไม่เกิน 44 กิโลวัตต์ (150,000 BTU/hr) หรือมีเครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนชุดเครื่องปรับอากาศที่มีกำลังไม่เกิน 26.1 กิโลวัตต์ (35 แรงม้า) โดยปฏิบัติงานตรวจดูรูปแบบแผงวงจร ทางเดินสายไฟฟ้าหรือส่วนต่าง ๆ เพื่อดูความถูกต้อง วินิจฉัยข้อบกพร่องของอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ทางกลและอิเล็กทรอนิกส์ ถอดซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชำรุด ถ้าจำเป็น ข้อ 2 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ โดยสารขนาดใหญ่