ชื่อบทความ : คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ โดยสารขนาดใหญ่

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 209 ง (22 ส.ค.60) หน้า 25-26 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ 1 1.1 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเข้ารับ การทดสอบ และ 1.2 มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาช่างเครื่องปรับอากาศ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 1.3 ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ โดยสารขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง และมีประสบการณ์จากการฝึก หรือปฏิบัติงานในกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือ 1.4 เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขา ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้ . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ โดยสารขนาดใหญ่