ชื่อบทความ : วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ โดยสารขนาดใหญ่ ระดับ 1

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 209 ง (22 ส.ค.60) หน้า 27-29 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ระดับ 1 1.1 การทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจที่จำเป็นจะต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละยี่สิบของคะแนนรวมทั้งหมด ผู้เข้ารับการทดสอบต้องทดสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของภาคความรู้ ความเข้าใจ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความสามารถ . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ โดยสารขนาดใหญ่ ระดับ 1