ชื่อบทความ : แบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว - กรด เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและวิธีทดสอบ

หมายเลข : มอก. 6 เล่ม 1–2559 (IEC 60095-1 (2006-11))

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 165 ง (19 มิ.ย.60) หน้า 4 (ท้ายประกาศ 27 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว - กรด ที่มีแรงดันไฟฟ้าระบุ 12 V ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานเบื้องต้นสำหรับเริ่มเดินเครื่องยนต์สันดาปภายใน การให้แสงสว่าง และเป็นบริภัณฑ์ช่วย (auxiliary equipment) สำหรับยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน แบตเตอรี่นี้เรียกกันทั่วไปว่าแบตเตอรี่ใช้สตาร์ต (starter battery ) . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5003 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว - กรด สำหรับรถยนต์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว - กรด เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและวิธีทดสอบ