ชื่อบทความ : เส้นใยนำแสง เล่ม 1 (32) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ความสามารถในการลอกของสารเคลือบ

หมายเลข : มอก. 2768 เล่ม1(32)-2559 (IEC 60793-1-32:2010)

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 165 ง (19 มิ.ย.60) หน้า 3 (ท้ายประกาศ 11 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

บทนำ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดขึ้นโดยรับ IEC 60793-1-32 Edition 2.0 (2010-05) Optical fibres - part 1-32 : Measurement methods and test procedures - Coating strippability มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ IEC ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบเส้นใยนำแสงที่ผลิตจากโรงงานหรือเส้นใยนำแสงที่ต่อมาถูกเคลือบเพิ่มเติม (tight buffered) ด้วยพอลิเมอร์ชนิต่างๆ การทดสอบนี้สามารถใช้กับเส้นใยนำแสงหลังการผลิตหรือหลังจากเส้นใยนำแสงอยู่ในภาวะแวดล้อมต่างๆ แล้ว สามารถใช้วิธีนี้กับเส้นใยนำแสงประเภท A1, ประเภท A2, ประเภท A3 กลุ่ม B และกลุ่ม C . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5002 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้นใยนำแสง เล่ม 1 (32) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ความสามารถในการลอกของสารเคลือบ