ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ หรือการตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 8 ง (11 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 19-20 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/008/T_0019.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการหรือการตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ข้อ 2 กำหนดค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ประเมินเอกสารทางวิชาการ หรือการตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในกระบวนการพิจารณาอนุญาตส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้ ข้อ 3 ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับการยกเว้นค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 ของบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ....