ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้กัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 8 ง (11 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 21 (ท้ายประกาศ 3 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/008/T_0021.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ “กัญชง” (Hemp) หมายความว่า พืชที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. subsp. sativa และมีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษว่าด้วยการกำหนดลักษณะกัญชง (Hemp) “สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล” (Tetrahydrocannabinol หรือ THC) หมายความว่า ผลรวมของสารในกลุ่ม THC “น้ำมันจากเมล็ดกัญชง” (Hemp seed oil) หมายความรวมถึง สารดัดแปลงที่ได้จากน้ำมันจากเมล็ดกัญชง และต้องใช้ในวัตถุประสงค์ทางเครื่องสำอางเท่านั้น “สารสกัดจากเมล็ดกัญชง” (Hemp seed extract) หมายความรวมถึง สารดัดแปลงที่ได้จากสารสกัดจากเมล็ดกัญชง และต้องใช้ในวัตถุประสงค์ทางเครื่องสำอางเท่านั้น ....