คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 5/2563 เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 8 ง (11 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 46-47 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/008/T_0046.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ด้วยปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยได้มีผู้ประกอบการบางรายได้นำเข้า ผลิต หรือจำหน่าย สินค้าที่มีลักษณะเป็นโคมไฟฆ่าเชื้อโรคแบบพกพา กระเป๋าฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ เครื่องดูดกำจัดไรฝุ่นด้วยรังสียูวี หรืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อแบบพกพาในรูปแบบต่าง ๆ มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเพื่อใช้ภายในบ้านเรือนและอาคารทั่วไป โดยอ้างว่ามีสรรพคุณฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ไรฝุ่น ป้องกันไวรัส Covid-19 และสามารถลดโอกาสการติดเชื้อได้ 99 เปอร์เซ็นต์ และต่อมาจากข้อมูลที่สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลของโทษของการใช้รังสี UVC ว่าหากมีการใช้รังสี UVC ในระบบเปิด หรือผู้บริโภคได้สัมผัส/กระทบรังสี UVC โดยตรง อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง และเป็นอันตรายต่อดวงตา ทำให้เกิดต้อกระจก ตาอักเสบ หรือจอประสาทตาเสื่อมก่อนวัยอันควร คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 พิจารณาแล้ว เห็นว่าการใช้อุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ในระบบเปิดหรือการใช้สินค้าหรืออุปกรณ์ที่ผู้บริโภคอาจสัมผัส/กระทบรังสี UVC ได้โดยตรง อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องป้องกันผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าชนิดนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29/8 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้ ....