คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 6/2563 เรื่อง งดให้บริการฆ่าเชื้อโรคด้วยอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 8 ง (11 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 48-49 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/008/T_0048.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : ด้วยปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยได้มีผู้ประกอบการบางรายได้ให้บริการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC โดยอ้างว่ามีสรรพคุณฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรีย ไรฝุ่น ป้องกันไวรัส Covid-19 และสามารถลดโอกาสการติดเชื้อได้ 99 เปอร์เซ็นต์ และต่อมา จากข้อมูลที่สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลของโทษของการใช้รังสี UVC ว่าหากมีการใช้รังสี UVC ในระบบเปิด หรือผู้บริโภคได้สัมผัส/กระทบรังสี UVC โดยตรง อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง และอาจเป็นอันตรายต่อดวงตาทำให้เกิดต้อกระจก ตาอักเสบ หรือจอประสาทตาเสื่อมก่อนวัยอันควร คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้บริการดังกล่าว ผู้บริโภคอาจสัมผัส/กระทบรังสี UVC โดยตรง และอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องป้องกันผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการให้บริการ ....