ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 13 ง (18 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 1-11 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/013/T_0001.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. 2550 ให้มีความถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงให้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ ....