ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ และแบบใบรับรอง การประเมินเทคโนโลยีของชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 9 ง (12 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 13-21 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/009/T_0013.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ และแบบใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีของชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID- 19) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การยื่นคำขอประเมิน การประเมิน และการออกใบรับรองการประเมินชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอรายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ และแบบใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีของชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) ลงวันที่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 2 แบบคำขอ ให้เป็นไปตามแบบ ป.ท. และแบบใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีของชุดตรวจแลน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) ให้เป็นไปตามแบบ บ.ป.ท. ดังที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ...